REGULAMIN

Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowicach

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach zwana dalej „Świetlicą” jest placówką wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z późn.zm., zwana dalej „ustawą”) prowadzoną w połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej.

2. Ustalona nazwa jest używana przez Świetlicę w pełnym brzmieniu.

3. Organem prowadzącym Świetlicę jest Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska z siedzibą w Suminie przy ul. Rybnickiej 25 c.

4. Świetlica ma siedzibę w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7.5. Oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie Świetlica współdziała również  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 2

1. Wychowankami Świetlicy mogą być dzieci i młodzież (do ukończenia 18 roku życia) będące mieszkańcami Gminy Gaszowice oraz inne uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Gaszowice.

2. Celem działania Świetlicy jest zapewnienie  w szczególności opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.3.Świetlica zapewnia wychowankom w szczególności:

 • 1) opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,
 • 2) pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej,
 • 3) udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami,
 • 4) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych, oraz
 • 5) pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działania na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko,
 • 6) skoordynowane oddziaływania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażania zasad współżycia społecznego.

 

§ 3

1. Kierownikiem Świetlicy może być osoba spełniająca warunki, o których mowa w art. 25 i nast.  ustawy.

2. Do kompetencji kierownika należy, w szczególności:

 • 1) kierowanie bieżącą działalnością Świetlicy,
 • 2) nadzór merytoryczny nad wychowawcami,
 • 3) organizacja pracy wychowawców Świetlicy i prowadzenie własnych zajęć,
 • 4) uczestnictwo w procesie wychowania i opieki wychowanków,
 • 5) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy i przepisów szczególnych,
 • 6) nadawanie regulaminu organizacyjnego Świetlicy.

 

§ 4

1. Świetlica organizuje, w szczególności:

 • 1) zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, specjalistyczne,
 • 2) kulturotwórcze, sportowe i inne zgodnie z zainteresowaniami,
 • 3) poradnictwo i zajęcia dla rodziców,
 • 4) zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami Świetlicy,

2. wycieczki, imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, plenerowe i inne).

3. W Świetlicy pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

 

§ 5

1. Świetlica jest czynna w dni powszednie, w tym także w dni wolne od nauki, z wyjątkiem niedziel i świąt, co najmniej 2 godziny.

2. Czas, formy i zakres pracy Świetlicy w okresie ferii i wakacji ustalane są i podawane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zajęć w tym okresie.

 

§ 6

Organizację Świetlicy określa oprócz ustaleń niniejszego regulaminu plan pracy na dany rok kalendarzowy.

 

§ 7

1. W Świetlicy w zależności od potrzeb zatrudnia się na podstawie umów prawa cywilnego: wychowawców, pedagoga, psychologa i innych, spełniających wymagania, o których mowa w art. 26 i 27 ustawy.
2. Wychowawca prowadzi grupę oraz sprawuje opiekę nad procesem wychowania, profilaktyki i powierzonych jego opiece wychowanków, a w szczególności:

 • 1) poznaje warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków oraz przyczyny występujących trudności,
 • 2) czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
 • 3) współuczestniczy w opracowaniu i realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych,
 • 4) współpracuje ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie,
 • 5) współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informuje ich o postępach i trudnościach, zachęca ich do brania udziału w życiu świetlicy oraz współpracy w pokonywaniu trudności,
 • 6) inspiruje i organizuje działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,
 • 7) sprawuje opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach poza Świetlicą,
 • 8) prowadzi obowiązującą dokumentację grupy wychowawczej,
 • 9) bierze udział w organizacji spotkań dla rodziców,
 • 10) odpowiada za pomieszczenia i wyposażenie przydzielone grupie .

3. Do zadań pedagoga i psychologa, zgodnie z przygotowaniem zawodowym i podziałem obowiązków, należy:

 • 1) rozpoznawanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej wychowanków oraz prowadzenie badań służących określaniu najkorzystniejszych warunków ich rozwoju,
 • 2) sporządzanie we współpracy z innymi pracownikami świetlicy indywidualnych planów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej dla wychowanków i czuwanie nad ich realizacją,
 • 3) prowadzenie dokumentacji osobistej wychowanków,
 • 4) prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć specjalistycznych,
 • 5) sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami sprawiającymi szczególne trudności,
 • 6) organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych i pedagogicznych dla dzieci i rodziców (opiekunów prawnych),

 

§ 8

Do Świetlicy przyjmuje się wychowanków:

 • 1) na ich prośbę (za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego),
 • 2) na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
 • 3) na wniosek: szkoły, ośrodka pomocy społecznej oraz osób prawnych lub fizycznych, które stwierdzają potrzebę udzielania dziecku pomocy przez świetlicę (za zgodą rodziców),
 • 4) skierowanych przez sąd.

 

§ 9

1. O przyjęciu do Świetlicy decyduje kierownik, który w przypadku odmownej decyzji powiadamia o niej wnioskodawcę. 
2. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do Świetlicy, wnioskodawca może zwrócić się do kierownika o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§ 10

1. Wychowankowie korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć i świadczeń.
2. Zakres świadczeń ustala kierownik w porozumieniu z wychowankiem oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
3. Praca z wychowankiem i rodziną opiera się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.

 

§ 11

1. Wychowankowie są współgospodarzami Świetlicy.
2. Wychowanek ma prawo do:

 • 1) właściwie zorganizowanej opieki oraz procesu wychowania, profilaktyki i terapii,
 • 2) życzliwego i podmiotowego wychowania,
 • 3) swobody wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza nią,
 • 4) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
 • 5) współdecydowania w sprawach prowadzonej w Świetlicy działalności.

3. Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności do:

 • 1) współpracy w procesie wychowania,
 • 2) przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • 3) pomagania słabszym,
 • 4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, uczestnictwo w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
 • 5) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

4.    W przypadku nieprzestrzegania przez wychowanka postanowień niniejszego regulaminu Kierownik może podjąć następujące działania:

 • 1) przeprowadzić rozmowę z wychowankiem,
 • 2) przeprowadzić rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym,
 • 3) powiadomić o zaistniałym zdarzeniu szkołę do której uczęszcza wychowanek,
 • 4) zawiesić w prawach wychowanka na określony czas,
 • 5) skreślić z listy wychowanków świetlicy o czym powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.

5.    Działania o których mowa w pkt. 4 kierownik podejmuje jednoosobowo kierując się oceną wagi naruszonych postanowień regulaminu oraz dobrem innych wychowanków.
6.    Przy podejmowaniu działań o których mowa w pkt 4. Kierownik może zasięgnąć opinii wychowawców świetlicy.
7.    W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia przez wychowanka zasad prawa Kierownik powiadamia o tym organy ścigania.

 

DOKUMENTACJA

 

§ 12

1. Świetlica prowadzi następującą dokumentację:

 • 1) dzienniki zajęć wychowawców oraz pedagoga i psychologa, a także zajęć specjalistycznych,
 • 2) dokumentację osobistą wychowanków, w tym wniosek o przyjęcie do świetlicy - zgodę rodziców (opiekuna prawnego), wyniki badań, wnioski i wskazania dotyczące: opieki,
 • 3) wychowania i indywidualnej terapii, korespondencję w sprawach wychowanka.

2. Dokumentacja wychowanków, zwłaszcza w zakresie dotyczącym trudności wychowawczych i dysfunkcji rodzin, powinna być prowadzona i zabezpieczona z zachowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:


REGULAMIN WYCIECZKI 

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1.    Zapoznać się z zasadami Regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie się do nich stosować.
2.    Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów.
3.    Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
4.    Być pogodnym i uśmiechniętym.
5.    Mieć oczy i przede wszystkim uszy szeroko otwarte.
6.    Nie oddalać się od grupy bez wiedzy wychowawcy.